moens sportsfiskerforening

 

Ny formand

Ved generalforsamlingen den 27/1 1996 ønsker Stangegård ikke at fortsætte som formand og da ingen ønsker at påtage sig opgaven, drøftedes foreningens nedlæggelse eller en evt. sammenlægning med Vordingborg Sportsfiskerforening. Under disse omstændigheder vil Benny Andersen så prøve at tage udfordringen op og påtager sig endnu engang opgaven som ny formand.

50 års jubilæum

I 2002 afholder foreningen 50 års jubilæum i Tøvelde Forsamlings Hus med musik og dans. Der blev ved lejligheden udnævnt to æresmedlemmer, nemlig Bengt Reimar fra Lyngby med 25 år i foreningen og Erik Jensen fra Tøvelde på Møn, der første gang blev medlem for 36 år siden.

I 2006 ønskede en gruppe i foreningen at den blev lagt sammen med Vordingborg Sportfiskerforening, derfor skriftlig afstemning ved generalforsamlingen det år, hvor resultatet blev 6 for, 18 imod og en blank. Begrundelsen var at blive større og det var særlig vandpleje folkene der var for.

Generalforsamling

Formand Benny Andersen vil gerne holde de gamle traditioner i hævd. Foreningens medlemmer er i øjeblikket meget spredt med bl.a mange medlemmer fra København. Derfor afholder foreningen ikke forenings aftener eller lignende, men en gang om året møder de fleste op til en meget hyggelig generalforsamling hos Benny, hvor vi først drøfter årets fiskeri og uddeler vores to pokaler og præmier for de forskellige konkurrencer, dernæst laver vandpleje folkene en konkurrence med præmie til de 3 bedste, mens alle glæder sig til de hjemmelavede gule ærter med flæsk og medisterpølse og derefter kaffe med småkager og så går snakken til hyggelig samværd.

Ny sammensætning i foreningen

Ved generalforsamlingen januar 2019 ønskede Benny Andersen ikke længere at fortsætte som formand pågrund af alder, 80 år.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer som ønskede at udtræde var John Dyrbøl fra Haslev og kasserer Birger Rasmussen fra Møn.

Som ny formand valgtes Kim Keldborg, kasserer Mads Hjortkær, bestyrelsesmedlem Lars Holm, Michael Pilegård, Jørgen Højland og revisor Kirsten Andersen.

Historien om Møns Sportsfiskerforening i 60 år

Møns Sportsfiskerforening blev stiftet den 27. marts 1952 af en kreds af prominente personer i Stege, Lendemark og omegn.

Det var med købmand Erik Munck fra Damsholte som formand. Foreningen vedtog fra starten at tilmelde sig Danmarks Sportsfiskerforbund, kontigentet var dengang 10 kr + 15 kr i indskud.
Det fremgår, at det var en kreds af fiskeinteresserede personer, da man fra starten prøvede at arrangere bådtur bl.a efter torsk i Grønsund. Allerede den gang forsøgte man at få udsætning af geddeyngel i Noret. Der blev arrangeret ture til kysten efter ørreder, men også dengang drillede vejret ofte. Da kystfiskeriet var ret nyt dengang, blev der også afholdt kaste kursus med instruktør. Foreningen var også interesseret i at leje moser til geddefiskeri på Møn.

I 1954 blev der uddelt præmier for største torsk, største gedde og største havørred. Endvidere talte man første gang om udsætning af ørreder.

Udsætning af ørreder

I 1970 ønskede formand Munck at fratræde og til ny formand valgtes Alfred Fjellerad. Samme år var det første år, hvor der blev udsat ørreder af foreningen, det var ca. 550 stk,
2 års fisk for 1000 Kr, som blev udsat fra Nordfeld strand på nordsiden af Møn.
Pengene skaffedes ved frivillige bidrag fra banker, kommune og bl.a C.C.Scavenius.

I 1972 var foreningen medvirkende ved udsætning af regnbueørreder i Hunosøen på østmøn, hvor C.C.Scavenius ville satse på Put and Take.

Ørreddag

I 1973 startede foreningen en fiskekonkurrence, hvor alle kunne tilmelde sig. Det var fra Stege Havn, som åbnede tilmeldingen kl. 6 om morgenen, der blev tilmeldt 36 lystfiskere, bl.a tre fra Rødovre. Det første år blev der landet 3 ørreder, som talte 10 gange så meget som andre fisk, dertil en del torsk, som dog blev fanget fra båd.

I 1974 blev foreningen kontaktet af C.C.Scavenius, som ankede over at lokale fangede de fleste fisk, som han havde givet tilskud til ved udsætningerne og ønskede, at vi godkendte, at han forlangte fiskekort på de af ham ejede kyststrækninger. Dette kunne Møns Sportsfiskerforening dog ikke gå med til.

Fjellerads pokal

Den 27/3 1978 afgår Fjellerad ved døden og til ny formand vælges H.F. Elmegård.
Ved generalforsamlingen 29/1 1979 blev der skænket en pokal af Fjellerads søn og datter, som skal køre som en vandrepokal for den størst fangne ørred hvert år. Det har nu på nuværende tidspunkt kørt i 32 år, men er nu også totalt overskraveret med navne på heldige lystfiskere og store ørreder.

I årene omkring 1982 og frem, blev der arrangeret flere filmaftener med kendte sportsfiskere som Børge Munck, Jens Ploug og Niels Vestergård.
Der blev forsøgt en havturskonkurrence fra Klintholm Havn, som var en succes, men som desværre måtte stoppes efter få år, da fiskekutterne fra Klintholm Havn nu skulle godkendes med skrappe regler, som ikke var mulige at opfylde uden store investeringer.

Nye formænd

I 1987 ønsker Elmegård ikke genvalg og i stedet vælges Benny Andersen til formand. Sidst i firserne og i starten af halv femserne havde foreningen en ungdomsafdeling med dårlig ledelse. Det sluttede med at afdelingen løsrev sig og forsøgte at køre selv, men havde ikke styrke til denne manøvre og ophørte derefter.

I 1992 ønskede Benny Andersen at fratræde som formand og Knud Stangegård vælges.

Vandplejefolk

I 1994 indvælges Christian Skotte i foreningen. Med valg af Christian har vi fået en anderledes sportsfisker i foreningen, da hans interesser ligger særligt på fiskenes trivsel og livsbetingelser. Det har medført, at Christian sammen med Kim Keldborg virkelig har gjort et stort stykke arbejde og har lagt meget energi ind på at forbedre vandløb på Møn og på Sydsjælland, hvilket har været meget vellykket. På Møn er der fundet vandløb med ørreder ( Møllebækken), der er blevet renoveret vandløb ( Hårbøllebækken ) og fritlagt det tidligere rørlagte vandløb (Kirkebækken).

Desuden er der flere planer som vandplejen arbejder med til sportsfiskernes glæde.